පින්තූර

සමාධි බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සමාරම්භක උත්සවය


  • 2013 - සැප්තැම්බර්           
  • ජර්මනියේ බෞද්ධ උරුමයට නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරමින් ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය විදහාපාමින් සමාධි බෞද්ධ සංගමය 2013 වර්ෂයේදී ආරම්භ වූ ඒ අසිරිමත් අවස්ථාව.....

No comments:

Post a Comment