ලිපිනය

Address

Ven. Bhante B. Samiddhi
Samadhi Buddhistisches Meditationscenter
Gierolstr. 7
53127 Bonn
Tel.: +49-228-926-791-38 oder +49-152-128-152-10

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Bonn Hauptbahnhof mit den Linien
* 603, Haltestelle Buchholzstraße
* 602, Haltestelle Wasserturmstraße

No comments:

Post a Comment